Numerisana lista:

 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges

Lista sa slovima:

 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges

Lista sa malim slovima:

 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges

Lista sa rimskim brojevima:

 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges

Lista sa malim rimskim brojevima:

 1. Apples
 2. Bananas
 3. Lemons
 4. Oranges