Ovo je 
preformatiran tekst.
Na ovaj nacin se      cuvaju
razmaci i prelazak u novi red.

tag pre je dobar za prikazivanje kompjuterskog koda:

for i = 1 to 10
     print i
next i