hr tag definise horizontalnu liniju:


ovo je paragraf


ovo je paragraf


ovo je paragraf